NECESITAȚILE / FEZABILITATE


  estimați bine nevoile dumneavoastră de locuire / folosință și resursele necesare unei construcții pe masura așteptărilor.

  trebuie să aveți bine conturate intențiile generale chiar înainte de a discuta cu un manager de proiect / arhitect, singurul în măsură să vă răspundă întrebărilor complexe legate de legislație, proiectare, construcție, echipare, finisare si utilizare.

 
TERENUL

  cunoasteți cât mai bine regimul juridic și economic al terenului pe care îl dețineți sau în care intenționați să investiți, cât și caracteristicile geotehnice și particularitațile acestuia. În linii mari, terenul trebuie sa fie în intravilanul localitații, să aibă suprafața și deschiderea regulamentară urbanistic, categoria de folosința teren curți construcții (Cc), să nu se situeze în zone cu interdicții de construit.

 
CERTIFICATUL DE URBANISM

  Certificat de Urbanism (CU) este un act public emis de autoritățile administrative locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic și tehnic al unui imobil, stabilite prin evidențele existente și documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului.

 Din certificatul de urbanism veți ști ce aveți voie și cum puteți construi. Certificatul conține referințe despre :

   regimul de înalțime a construcției;

   poziția viitoarei construcții (aliniamente față de stradă, vecini, etc.) cota de înalțime la cornișa;

   valoarea maximă pentru Procentul de Ocupare a Terenului - (POT) - calculat ca raport între aria construită și aria lotului de teren (uzual, procentul de ocupare a terenului este de până la 40% pentru zonele de locuit);

   valoarea maxima pentru Coeficientul de Utilizare a Terenului - (CUT) - calculat ca raport între aria construită desfașurată și aria lotului de teren.


 

STUDII

  PUZ - Plan Urbanistic Zonal este proiectul care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localității din care face parte.

  PUD - Plan Urbanistic de Detaliu este proiectul care stabilește normele la nivelul unui subteritoriu, unei străzi, unei piețe sau a unui grup de terenuri, fiind documentul care specifică parametrii în care se poate realiza o construcție.

  EXPERTIZA TEHNICĂ (pentru consolidări, extinderi, alipiri la construcții existente)  

Expertiza tehnică evaluează prin metode specifice nivelul de protecție și starea tehnică a construcției existente, comparând starea structurii de rezistență cu cea rezultată din prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. Prin expertiză se stabilește gradul de asigurare al unei construcții la acțiuni seismice rezultate din exploatare (riscul seismic) și se recomandă soluții tehnice care să asigure stabilitatea și fiabilitatea construcției. Expertiza tehnică se efectuează pentru construcții existente, la cererea proprietarului, a organelor de control ale statului abilitate sau a administrației publice locale (primărie) prin Certificatul de Urbanism, pentru situații de tipul :   

  pericol de prăbușire a construcției; 

  intervenții la clădiri;

  extinderea pe orizontală sau verticală;

  construirea în vecinătatea unei clădiri existente;

  demolarea unei clădiri. 

 

  STUDIU GEOTEHNIC reprezintă o analiză complexă a condițiilor îndeplinite de teren și a capacitații acestuia de a susține în condiții de siguranță un obiectiv. În cadrul aceluiași studiu se fac calcule cu privire la greutatea pe care o suportă terenul și se prezintă soluții de amenajare a acestuia atât pe locul amplasării obiectivului cât și în vecinatați.

  RIDICARE TOPOGRAFICĂ este complexul de operațiuni de pe teren și din birou, prin care se determină poziția în plan si în spațiu a unor puncte de pe suprafața topografică în scopul obținerii unui plan topografic.

  EXTRAS de plan cadastral de carte funciară - secțiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului și a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului și mențiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză. se eliberează în format analogic, la o scară convenabilă, având ca suport Ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum și cele vecine, dacă acestea există în baza de date.

  SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU (SSI) reprezintă acea parte a pieselor scrise ale proiectului unei construcții, instalații sau amenajări, care sintetizează regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite prin documentațiile tehnice de proiectare/execuție elaborate. Prin intermediul lui sunt estimate condițiile tehnice ce trebuie asigurate și acțiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, pentru a fi îndeplinită cerința esențială "securitatea la incendiu".

  STUDIU DE INSORIRE analizeaza daca și cum umbra unei clădiri influențeaza iluminatul natural al clădirilor învecinate.

 

AVIZE

Certificatul de urbanism poate preciza că în vederea obținerii autorizației de construire aveți nevoie de avizele următoarelor instituții / societăți / regii (unele dintre ele pot diferi de la o zonă la alta) :

  Oficiul de Cadastru - Studiu pedologic și Certificat de scoatere a terenului din circuitul agricol (dacă este în zonă agricolă);

  exploatare rețele de apă, canal - Compania Națională Apele Române;

  exploatare rețele electrice - Electrica;

  exploatare rețele de gaze naturale - Distrigaz;

  salubritate;

  rețele telefonice - Romtelecom;

  apărararea împotriva incendiilor - Pompieri;

  apararea civilă - Apararea Locală Antiaeriană;

  sănătatea populației - Direcția de Sănătate Publică - SANEPID;

  Admininistrația Drumurilor și Podurilor;

  Poliția - dacă terenul se află într-o zonă specială;

  Autoritatea Română de Aviație – dacă terenul se află în proximitatea unui aeroport;

  MApN, SRI - daca terenul se află în proximitatea unui obiectiv militar;

  Ministerul Culturii și Cultelor - dacă terenul se află pe un sit arheologic sau într-o zonă de interes arheologic;

  Protecția mediului - Ministerul Apelor si Protecției Mediului;

Observație - Avizul Ministerului Apelor si Protecției Mediului se eliberează ultimul, deoarece pentru obtinerea acestuia sunt necesare toate celelalte avize.

 

AUTORIZAȚIE

  Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire (DTAC) este un element cheie al procesului de autorizare, alături de certificatul de urbanism și acordurile și avizele stabilite de autoritatea emitentă.

DTAC este extras din Proiectul Tehnic (PT) și se elaborează în conformitate cu conținutul-cadru prevăzut în legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, în concordanță cu cerințele certificatului de urbanism, cu conținutul avizelor și al acordurilor cerute prin acesta.

Executarea lucrărilor de construcție se poate face numai pe baza Proiectului Tehnic (PT)