ACTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM :

 

 

  Cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, completată integral;

 

  Extras de plan cadastral de pe ortofotoplan și extras de carte funciară pentru informare, actualizat la zi, eliberate de biroul de cadastru și publicitate imobiliară; pentru imobilele neînscrise în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, se prezintă plan de încadrare în zonă (ortofotoplan) eliberat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară sau alte elemente de identificare;

 

  Dovada titlului asupra terenului și construcțiilor (copie);

 

  Documentație de carte funciară a imobilului;

 

  Elemente de identificare care definesc, descriu scopul lucrării (memoriu specific CU cu propuneri);

 

  Dovada achitării taxelor legale necesare emiterii certificatului de urbanism.

 

 

ACTELE NECESARE EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE :

 

 

  Certificat de urbanism (copie xerox);

 

  Dovada titlului asupra terenului și construcțiilor - copie legalizată și extras de plan cadastral actualizat la zi (după caz);

 

  Extras de carte funciară de informare actualizat la zi;

 

  Documentația de carte funciară (copie);

 

  Documentație tehnică (două exemplare), întocmită conform Anexei nr. 1 – conținutul cadru al documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, din legea 50 / 1991, modificată și completată, împreuna cu referatele de verificare a proiectului și, după caz, referatele de expertizare tehnică;

 

  Avizele și acordurile (cu schițele anexe) și actul administrativ al autorității pentru protecția mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism (copii);

 

  Documentul OAR pentru confirmarea dreptului de proiectare;

 

  Dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizației de construire.